Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Sphinx computers B.V. gevestigd te Dorpsstraat 2a Nieuwerkerk a/d IJssel, verder aangeduid als Sphinx computers en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Sphinx computers mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Sphinx computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Sphinx computers heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Sphinx computers tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de koper zich mocht bedienen wordt door Sphinx computers expliciet van de hand gewezen.

1.6 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij alle vestigingen van Sphinx computers.

1.8 Sphinx computers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Sphinx Computers , in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Sphinx Computers zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Sphinx Computers dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Sphinx Computers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Sphinx Computers.

2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologien, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Sphinx Computers verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Sphinx Computers te verrichten wezenlijk andere prestatie. Sphinx Computers behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Sphinx Computers met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Sphinx Computers.

3.2 Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt. De overeenkomst is ten alle tijden door koper op te vragen op de website van Sphinx Computers.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De zaken van Sphinx Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Sphinx Computers. De diensten van Sphinx Computers worden verricht tegen de prijs die Sphinx Computers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2 De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaald Sphinx Computers de wijze van verzending. In geval Sphinx Computers de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Sphinx Computers. Sphinx Computers draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.4 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.5 Sphinx Computers is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

4.6 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Sphinx Computers op te geven opslagplaats, heeft Sphinx Computers het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Sphinx Computers gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.7 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding tegens Sphinx Computers .

4.8 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Sphinx Computers geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Sphinx Computers bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, -

4.9 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Afkoelingsperiode

5.1 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Sphinx Computers te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

5.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Sphinx Computers te melden. De koper dient het product - na schriftelijke bevestiging van Sphinx Computers - te sturen naar een door Sphinx Computers vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

5.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Sphinx Computers ingevolge artikel 5.1. en 5.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Sphinx Computers de dagwaarde van de ingeleverde producten binnen veertien (30) werkdagen nadat Sphinx Computers het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen. Wanneer de dagwaarde van het ingeleverde product hoger is, dan de gefactureerde prijs, wordt de gefactureerde prijs gehanteerd.

5.4 Sphinx Computers behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Sphinx Computers of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sphinx Computers schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Sphinx Computers de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Sphinx Computers heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Sphinx Computers behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Sphinx Computers aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Sphinx Computers ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Sphinx Computers van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Sphinx Computers en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Sphinx Computers Hardware voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Sphinx Computers .

7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1 De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Sphinx Computers op te geven adres, op rekening van Sphinx Computers , onder vermelding van een bij Sphinx Computers op te vragen reparatie-nummer.

8.2 Sphinx Computers verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van een (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. Uitgezonderd hierop zijn garantie aanspraken met betrekking tot die onderdelen waarop de betreffende fabrikant/leverancier andere garantievoorwaarden hanteert, zoals harddisk’s, cd rom spelers/branders, dvd spelers/branders, printers en scanners en foto en video apparatuur. Hierop geldt een maximale garantieduur van 1 jaar.

8.3 In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij het TPG postkantoor. Dit proces-verbaal dient u in bij Sphinx Computers binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Sphinx Computers zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

8.4 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per fax, mail of toe te voegen bij de producten. In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt het product niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gegeven. Indien de zending door Sphinx Computers moet worden geretourneerd via post dan zal Sphinx Computers een bedrag van €15 administratie en verwerkingskosten in rekening brengen.

8.5 Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van 14 dagen na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

8.6 Geen garantie wordt gegeven op toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.

8.7 Een uitzondering op 8.1 vormen TFT monitoren met 3 of 4 defecte pixels. Deze komen niet in aanmerking voor garantie, tenzij bij de bestelling de zogenaamde "Nul dode pixels garantie" is afgenomen of door de leverancier wordt gehanteerd.

8.8 De garantie voor de producten van Sphinx Computers die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Sphinx Computers een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

8.9 Met betrekking tot producten van derden is Sphinx Computers tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.10 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 3 maanden.

8.11 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Sphinx Computers liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen", Spam of Spyware worden geconstateerd, behoudt Sphinx Computers zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

8.12 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de klacht het gevolg is van verwaarlosing of gebrek aan onderhoud, zoals bijvoorbeeld sterk vervuilde ventilatoren.

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Sphinx Computers garantiezegel en/of serienummer.

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens                  Sphinx Computers zijn verricht.

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen. E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Sphinx Computers echter geen defect geconstateerd kan worden.

H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geinstalleerde software en/of driver-software.

8.13 Indien de koper aan Sphinx Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Sphinx Computers . De koper zal al dan Sphinx Computers vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

8.14 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Sphinx Computers garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 8.15 Sphinx Computers is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Sphinx Computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Sphinx Computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Sphinx Computers .

9.2 De koper vrijwaart Sphinx Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3 Onverminderd het vorenstaande is Sphinx Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk: - wegens niet of niet tijdige levering; - voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; - in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht) - indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; - voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Sphinx Computers 's bedrijfsruimte bevinden; - voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; - voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; - voor schade door geleverde software; - voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; - voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

9.4 Indien Sphinx Computers in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Sphinx Computers slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Sphinx Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 9.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Sphinx Computers ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Sphinx Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Sphinx Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

10.2 In de gevallen onder 10.1 genoemd, heeft Sphinx Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3 Sphinx Computers is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

10.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Sphinx Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

10.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

10.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Sphinx Computers verrichte prestaties, en heeft Sphinx Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 11. Software

11.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend. Artikel 12. Toepasselijkheid

12.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

12.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Sphinx Computers en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande Sphinx Computers het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 13.2 De koper van goederen van Sphinx Computers in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Sphinx Computers in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Sphinx Computers .